نمونه مدارک دانشگاهی
fa en

تبدیل سوابق کاری  
به 
مدارک دانشگاهی

AFARAND Degree

نمونه مدارک دانشگاهی

بر روی تصویر کلیک کنید تا نمونه مدارک دانشگاهی را مشاهده کنید باید توجه داشته باشید که شما در این قسمت فقط تعداد بسیار اندکی از نمونه مدارک و گواهینامه ها و ریز نمرات را مشاهده خواهید کرد. ولی تعداد دانشگاهها خیلی بیش از این می باشد.
ضمنا بر روی مدارکی که برای شما ارسال خواهد شد ، هیچ اشاره ای به نام آفرند و یا تبدیل سوابق و یا معادل و غیره نخواهد شد و مدارکی که برای شما ارسال خواهد شد دقیقا مانند مدارکی است که به دانشجویان حضوری همان دانشگاهها اعطا می گردد.
عکس: 21
18.jpg
10/20/2022
19.jpg
10/20/2022
01.jpg
10/20/2022
02.jpg
10/20/2022
03.jpg
10/20/2022
04.jpg
10/20/2022
05.jpg
10/20/2022
06.jpg
10/20/2022
07.jpg
10/20/2022
08.jpg
10/20/2022
09.jpg
10/20/2022
10.jpg
10/20/2022
11.jpg
10/20/2022
12.jpg
10/20/2022
13.jpg
10/20/2022
14.jpg
10/20/2022
15.jpg
10/20/2022
16.jpg
10/20/2022
17.jpg
10/20/2022
18.jpg
10/20/2022
19.jpg
10/20/2022