ایجاد رشته ایران شناسی در دانشگاه USC امریکا
fa en

تبدیل سوابق کاری  
به 
مدارک دانشگاهی

AFARAND Degree