شرط معتبر شدن مدارک دانشگاههای خارجی ونحوه ارزیابی مدارک در سال 1393 اعلام شد

در اردیبهشت ماه 1393 مدیرکل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان گفت: براساس آیین نامه جدید مدارک نیمه حضوری دانش آموختگان خارج از کشور به شرطی ارزیابی می شود که از دانشگاه های گروه ممتاز و خوب اخذ شده باشد.

محمد حسین مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه ارزیابی مدارک دانش آموختگان نیمه حضوری گفت: براساس آیین نامه جدید مدارک نیمه حضوری و غیر حضوری دانش آموختگان خارج از کشور به شرطی ارزیابی می شود که از دانشگاه های گروه ممتاز و خوب باشد.

وی به نحوه ارزیابی این مدارک اشاره کرد و ادامه داد: ارزیابی این مدارک نیز طبق آیین نامه جدید مطابق و هم سطح دانشگاه های گروه متوسط و ضعیف صورت خواهد گرفت.

مدیرکل اداره دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان افزود: روند ارزیابی مدارک نیمه حضوری و مجازی از دانشگاه های گروه متوسط و ضعیف نیز طبق آیین نامه خواهد بود. دانشجویی اگر از دانشگاه های گروه متوسط و ضعیف مدرک مجازی یا نیمه حضوری دریافت کرده باشد از نظر اداره کل دانش آموختگان غیر معتبر بوده و این مدارک اعتبارعلمی ندارد.

وی در خصوص تعداد مدارک دانش آموختگان مجازی و نیمه حضوری نیز گفت: تعداد مدارکی که دراین زمینه ارایه شده بسیار کم بوده چرا که اداره کل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان اطلاع رسانی خوبی در این زمینه داشته است .

مجلس آرا تاکید کرد: مدارک نیمه حضوری اعتبار علمی ندارد و به شرطی ارزیابی می شود که از دانشگاه های گروه خوب و ممتاز اخذ شده باشد و ارزیابی این مدارک نیز براساس دانشگاه های گروه متوسط و ضعیف صورت می گیرد.

منبع خبر


بازگشت