تعرفه ها

با توجه به تعداد زیاد دانشگاههای طرف قرارداد آفرند ، این مجموعه براساس سطح علمی دانشگاهها و آنلاین و یا حضوری بودن دانشگاهها و همچنین گواهینامه های مختلف و تائیدیه های مرتبط با دانشگاهها ، بطور کلی دانشگاهها را به سه دسته تفکیک میکند:


پرداخت هزینه ها به دو روش ریالی و یا دلاری امکان پذیر می باشد