نمونه مدارک

نمونه مدارک دانشگاهی
باید توجه داشته باشید که شما در این قسمت فقط تعداد بسیار اندکی از نمونه مدارک و گواهینامه ها و ریز نمرات را مشاهده خواهید کرد. ولی تعداد دانشگاهها خیلی بیش از این می باشد. ضمنا بر روی مدارکی که برای شما ارسال خواهد شد ، هیچ اشاره ای به نام آفرند و یا تبدیل سوابق و یا معادل و غیره نخواهد شد و مدارکی که برای شما ارسال خواهد شد دقیقا مانند مدارکی است که به دانشجویان حضوری همان دانشگاهها اعطا می گردد.
عکس: 19
19
09-21-2013
18
09-21-2013
17
09-21-2013
16
09-21-2013
15
12-27-2008
14
12-27-2008
13
12-27-2008
12
12-27-2008
11
12-27-2008
10
12-27-2008
09
12-27-2008
08
12-27-2008
07
12-27-2008
06
12-27-2008
05
12-27-2008
04
12-27-2008
03
12-27-2008
02
12-27-2008
01
12-27-2008